Manifestation Anti-G8

Manifestive anti G8
vendredi 27 mai 2011
0:00 - 23:59
Paris